Kisétterem.hu

 

Általános szerződési feltételek

 

 1. Felek

  1. Rare Gold Bt. (Székhely: 4533 Sényő Rákóczi u. 45., Adószám: 21982325-1-15, Cégjegyzék szám: 15-06-093067/3, nyílvántatró bíróság: Szabolcs Szatmár Bereg megyei bíróság mint cégbíróság) (a továbbiakban mint szolgáltató) a https://kisetterem.hu weboldalon a szolgáltatás megrendelés és szolgáltatás üzemeltetése céljából honlapot üzemeltet. A honlap használata során a látogatók, regisztrálók és az ő általuk igénybe vett szolgáltatásokhoz kötődő adatokat kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a szolgáltató ezúton tájékoztatja a felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A szolgáltató tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

  2. Használó: az a személy, aki az oldalt, illetve annak dokumentumai használja.

  3. Felhasználó: Aki az oldalt üzem szerűen használja, annak szolgáltatásai igénybe veszi

  4. Előfizető: Aki az oldal szolgáltatásaiért előfizetői díjat fizet.

  5. ÁSZF kiterjed a kisetterem.hu és annak aldomain-jeire, illetve amennyiben ezek más domain-en üzemelnek, akkor ezekre is.

 2. Fogalmak

  1. Eker. tv.: Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

 

 1. Szolgáltatás

  1. Szolgáltatás leírása: Étterem holnap szoftver használata, üzemeltetése és ennek hostingolása. A szolgáltatást a kisetterem.hu-n keresztűl lehet megrendeli, és az a választott aldomain-en keresztűl lesz elérhető (pl: https://diofa.kisetterem.hu)

  2. Az előfizető nem használhatja a szolgáltatást Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményre.

  3. A szolgáltató jogosult (,de nem köteles) a elfizető által használt rendszereket átnézni, hogy az előfizető nem sérti-e meg a Magyar Köztársaság törvényeit.

  4. A szolgáltató jogosúlt, részlegesen, vagy teljesen elérhetetlenné tenni a szolgáltatást, amennyiben kártékony tevékenységet észlel.

  5. Az üzemeltető átengedi a rendszer felhasználási jogát az előfizetőnek az előfizetői díj ellenében. Az előfizetőt megilleti a magyar nyelvű felhasználói kézikönyv, és hiba esetén hibajavítás.

 2. Fizetés

  1. A feltüntett árak az ÁFÁt tartalmazzák.

  2. Az előfizetés éves díj alapu (365 nap), nincs jutalék vagy egyéb része. A vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, az előfizetőnek 15 napja van az szerződéstől való elállásra.

  3. Jelenleg a szolgáltató KISADÓZÓi státusszal rendelkezik, ami 0%-os ÁFÁt jelet.

  4. Az előfizető díjat átutalással lehet befizetni, akár több tételt egyben. A befizetési oldalon kapott átutalási azonosítót az átutalás megjegyzések rovatába kell feltüntetni. Az átutaláshoz megadott számlázási adatok alapján kerül a számla kiállításra. Amennyiben több cég nevére kíván számlát kérni, úgy ezt az befizetések / befizetés menüpont alatt, külön külön kérjen átutalás azonosítót. Ezután egy tételben utalhatja az összeget ezeknek az azonosítóknek a feltűntetésével.

  5. Jelenleg kizárólag banki átutalási használható fizetésre, de hamarosan várható az online bankkártyás fizetés is.

  6. Az aktuális befizetési esedékességről e-mail -ben, illetve a kisetterem.hu admin oldalán kap tájékoztatást a felhasználó.

  7. A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes ellenérték megérkezik a szolgáltató számlájára.

  8. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel, a fizetésben közreműködő szolgáltatók hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra a szolgáltatónál.

 

 

 1. Felelősség

  1. Az előfizető feladata és kötelessége az étteremhez tartozó adatokat és árakat naprakészen tartani. Az üzemeltető nem vállal felősséget az ebből keletkezett kárért. Felhívjuk az előfizető figyelmét, hogy az itt feltüntetett árak ajánlatnak minősülnek.

  2. Az előfizető feladata és kötelessége a megrendelés kezelő üzemeltetéséhez szükséges internet elérés biztosítása. Ennek hiánya / hibája miatt az üzemeltető nem vállal felelősséget. (Az esetleges internet kimaradások elkerülése érdekéban ajánlott másodlagos, vészhelyzeti internet előkészítése. Erre a leg költséghatékonyabb az alkalmi (napi vagy heti) internet aktiválása, melyet tablettel,laptoppal vagy asztali géppel is lehet használni.)

  3. Az előfizető köteles az általa létrohozott felhasználói fiokoknak biztonságos jelszavakat megadni, harmadik félnek nem tudomására hozni. Az ellopott jelszavakból eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

  4. A bizonyítottan az üzemeltető hibájából eredő adatvasztés vagy szolgáltatás kiesés esetén az előfizető kártérítési igénybejelentése alapján a szolgáltató visszatéríti az érintett szolgáltatásra eső tárgyéve előfizetési összegét. Az előfizető tudomásúl veszi, hogy a szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből, szolgáltatás kiesésből vagy elmaradt hasznból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

  5. Az Eker. tv. alapján az előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

  6. A szolgáltató az előző bekezdés szerinti tartalmak tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

  7. Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a fent hivatkozott tartalmak tekintetében jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a szerveren elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

  8. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

 1. Kapcsolattartás

  1. A felek a hivatalos kapcsolattartás formályánának az e-mail -t fogadják el. A szolgáltató minden közleményt, értesítést e-mail -ben küld ki.

  2. Sűrgős esetven telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt e-mail útján) megerősíteni.

  3. Az előfizető tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben, pl. telefonos segítség esetén a szolgáltató személyes, vagy a szolgáltatásra jellemző adatokat elkérhet, és a szolgáltatást a sikeres ellenőrzéstől teheti függővé.

  4. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.

  5. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

  6. A vásárlásról e-mail-t kell kűldeni a jogszabályoknak megfelelően. Ez mind az üzemeltetőre, mind az előfizetőre kötelező, és nem kikapcsolható.

 2. Hibák kezelése

  1. A hibákat az erre létrehozott felületen kell bejelenteni, komolyabb üzemzavar esetén az info@kisetterem.hu e-mail címen, vagy telefonon.

  2. A hibák bejelntésénél, kérjük vegye figyelembe, hogy ha elégtelen információ miatt nem sikerül a hibát reprodukálni, úgy elhúzódhat, vagy meghiusúlhat a hiba javítása.

  3. Az üzemeltető fenttartja a jogot, hogy egy hibabejelentésről elbírálja, hogy az ténylegesen hibának minősül-e.

  4. Az éttermek zavartalan működése érdekében azok nem frissűlnek új verzió megjelenésekor.

  5. Amennyiben hibát jelentett be, vagy észlelt, a hiba kijavítása után lehet kérelmezni egy hiba javítási tesztet, ami az aktuális étterem / éttermek klónja az új verzióval, egy új címen, így a használt változat továbbra is zavartalanúl tud működni. A javítási teszt változaton ki lehet próbálni az új verziót, és ha megfelelt, akkor lehet kérni egy frissítést, ami az éles éttermét / éttermeit fogja érinteni.

 3. Titoktartási kiegészítés

  1. Az oldal használatával, illetve a felhasználói kézikönyv letöltésével ön ráutaló magatartással elfogadja az oldal ASZF-jét. Amennyiben a szolgáltatás(ok), illetve a felhasználói kézikönyv használatával szerzett howto-t, hasonló rendszert fejlesztéséhez használja fel, úgy tudomásúl veszi, hogy ennek a terméknek vagy szolgáltatásnak a bevételéből 10% jutalék az üzemeltetőt illeti meg a szellemi tulajdon címen. A használó kötelessége erről a munkáltatóját / megrendelőjét értesíteni, ennek elmulasztása esetén teljes vagyonával felelőssé tehető.

 

 

Letölthető változat